قوانین گارانتی محصولات

گروه تصفیه آب فیلتر ایران همواره در تلاش است تا با ارائه بهترین خدمات به مشتریان خود گام موثری در ترویج زندگی سلامت در میان جامعه ایرانی بردارد .

از آنجایی که کلیه محصولات اراده شده در وب سایت تصفیه آب فیلتر ایران دارای گارانتی های مختلفی هستند ما در این بخش قوانین و شرایط استفاده از خدمات گارانتی فیلتر ایران را به صورت مفصل توضیح میدهیم .

محصولات در وب سایت فیلتر ایران به چند دسته مهم تقسیم بندی میشوند

1- گروه دستگاه های تصفیه آب خانگی

2- گروه دستگاه های تصفیه آب نیمه صنعتی

3- گروه دستگاه های تصفیه آب صنعتی

4- گروه فیلتر های یدگی تصفیه آب خانگی

5- گروه فیلتر های یدکی دستگاه تصفیه آب اداری و نیمه صنعتی

6- گروه قطعات یدکی تصفیه آب خانگی

7- گروه قطعات اداری و نیمه صنعتی

8- گروه قطعات صنعتی

شرایط گارانتی گروه اول ( دستگاه های تصفیه آب خانگی )

شرایط مورد تایید گارانتی

هوزینگ ها اولیه : شامل هوزینگ های فیلتر های مرحله اول مرحله دو و مرحله سوم دستگاه تصفیه آب در برابر ترکیدگی و یا ایرادهای ساختاری و مونتاژ

هوزینگ ممبران : در برابر  ترکیدگی آب بندی و ایرادهای ساختاری و مونتاژی

شاسی دستگاه : پوسیدگی و رنگ پریدگی و ترک در زمان تحویل

سوییچ ها : ایرادهای ساختاری ،خرابی های مونتاژی و عدم عملکرد صحیح به تشخیص کارشناسان فیلتر ایران

فیلتر ها : ترکیدگی عادی و نشت آب و ایرادهای مونتازی و یا عدم عملکرد صحیح در زمان نصب

مخزن : ترکیدگی و یا عدم عملکرد صحیح در دوره گارانتی

شیر برداشت : عدم آبندی و عدم عملکرد صحیح در کنترل آب

ترانس : عدم عملکرد صحیح در زمان نصب

پمپ : عدم عملکرد صحیح و ایرادهای ساختاری و مونتاژی در مدت زمان گارانتی

شیر برقی : عدم عملکرد صحیح و اشکالات ساختاری و مونتاژی در مدت زمان گارانتی

گیج های نمایشگر : عدم عملکرد صحیح و اشکالات ساختاری در زمان گارانتی

موارد عدم تایید گارانتی 

در صورتی که مشترکان در زمان مقرر نسبت به تعویض فیلتر های تصفیه آب اقدام ننمایند ایرادهای ناشی از این موضوع هر چند که در شرایط تایید گارانتی اعلام شده باشند از گارانتی خارج و هزینه به صورت آزاد محاسبه و دریافت میشود .

هزینه هایی مانند ایاب ذهاب و اجرت سرویس جزء موارد گارانتی و بازدی های کارشناسی که به درخواست مشترک میباشد جزء شمول گارانتی نمیباشد .

دستگاری در قطعات و استفاده از فیلتر ها و قطعات خارج از سرویس و اطلاع فیلتر ایران باعث ابطال گارانتی میگردد .

نوسانات برقی شامل گارانتی نبوده و هزینه به عهده مشترک خواهد بود .

خرابی و اشکالات ناشی از جابجایی و اساب کشی جزء موارد گارانتی نبوده و به عهده مشترکان خواهد بود .

استفاده خارج از ظرفیت دستگاه

شرایط گارانتی گروه دوم ( دستگاه های تصفیه آب نیمه صنعتی و اداری )

شرایط مورد تایید گارانتی

هوزینگ ها اولیه : شامل هوزینگ های فیلتر های مرحله اول مرحله دو و مرحله سوم دستگاه تصفیه آب در برابر ترکیدگی و یا ایرادهای ساختاری و مونتاژ در مدت زمان گارانتی

هوزینگ ممبران : در برابر  ترکیدگی آب بندی و ایرادهای ساختاری و مونتاژی در مدت زمان گارانتی

شاسی دستگاه : پوسیدگی و رنگ پریدگی و ترک در زمان نصب و یا تحویل دستگاه

سوییچ ها : ایرادهای ساختاری ،خرابی های مونتاژی و عدم عملکرد صحیح به تشخیص کارشناسان فیلتر ایران

فیلتر ها : ترکیدگی عادی و نشت آب و ایرادهای مونتازی و یا عدم عملکرد صحیح در زمان نصب

شیر برداشت : عدم آبندی و عدم عملکرد صحیح در کنترل آب

ترانس : عدم عملکرد صحیح در زمان نصب

مخزن : سلامت فیزیکی در زمان نصب و یا تحویل دستگاه

پمپ : عدم عملکرد صحیح و ایرادهای ساختاری و مونتاژی در مدت در زمان نصب و یا تحویل دستگاه

شیر برقی : عدم عملکرد صحیح و اشکالات ساختاری و مونتاژی در زمان نصب و یا تحویل دستگاه

کیج های نمایشگر : عدم عملکرد صحیح و اشکالات ساختاری در زمان نصب و یا تحویل دستگاه

موارد عدم تایید گارانتی و یا ابطال گارانتی

در صورتی که مشترکان در زمان مقرر نسبت به تعویض فیلتر های تصفیه آب اقدام ننمایند ایرادهای ناشی از این موضوع هر چند که در شرایط تایید گارانتی اعلام شده باشند از گارانتی خارج و هزینه به صورت آزاد محاسبه و دریافت میشود .

هزینه هایی مانند ایاب ذهاب و اجرت سرویس جزء موارد گارانتی و بازدید های کارشناسی که به درخواست مشترک میباشد جزء شمول گارانتی نمیباشد .

دستگاری در قطعات و استفاده از فیلتر ها و قطعات خارج از سرویس و اطلاع فیلتر ایران باعث ابطال گارانتی میگردد .

نوسانات برقی شامل گارانتی نبوده و هزینه به عهده مشترک خواهد بود .

خرابی و اشکالات ناشی از جابجایی و اساب کشی جزء موارد گارانتی نبوده و به عهده مشترکان خواهد بود .

ترکیدگی های ناشی از استفاده از پمپ های محیطی و یا فشار قوی

استفاده خارج از ظرفیت دستگاه

 

شرایط گارانتی گروه سوم ( دستگاه های تصفیه آب صنعتی )

کلیه شرایط گارانتی در این بخش بر اساس قرار دادهای منعقد شده با کارفرمایان خواهد بود .

 

شرایط گارانتی گروه چهارم ( فیلتر های یدکی دستگاه تصفیه آب خانگی – خرید مجزا )

به دلیل ماهیت مصرفی این بند گارانتی فیلتر های یدکی فقط به صورت یک ماهه و در زمان تحویل بر اساس تایید اصالت و سلامت فیزیکی فیلتر های میباشد .

 

شرایط گارانتی گروه پنجم ( فیلتر های یدکی دستگاه تصفیه آب اداری و نیمه صنعتی – خرید مجزا )

به دلیل ماهیت مصرفی این بند گارانتی فیلتر های یدکی فقط بر اساس تایید اصالت و سلامت فیزیکی فیلتر های میباشد .

 

شرایط گارانتی گروه ششم ( قطعات یدکی تصفیه آب خانگی – خرید مجزا )

مدت زمان گارانتی محصولات این بخش بر اساس زمان اعلام شده در فاکتور خرید شما خواهد بود

 

موارد عدم تایید گارانتی 

دستگاری در قطعات و یا استفاده از دیگر قطعات مکامل عیر استاندارد و غیر هماهنگ باعث ابطال گارانتی میگردد .

نوسانات برقی شامل گارانتی نبوده و هزینه به عهده مشترک خواهد بود .

خرابی و اشکالات ناشی از جابجایی و اساب کشی جزء موارد گارانتی نبوده و به عهده مشترکان خواهد بود .

استفاده خارج از ظرفیت دستگاه

 

شرایط گارانتی گروه هفتم ( قطعات یدکی تصفیه آب اداری و نیمه صنعتی- خرید مجزا )

مدت زمان گارانتی محصولات این بخش بر اساس زمان اعلام شده در فاکتور خرید شما خواهد بود

موارد عدم تایید گارانتی 

دستگاری در قطعات و یا استفاده از دیگر قطعات مکامل عیر استاندارد و غیر هماهنگ باعث ابطال گارانتی میگردد .

نوسانات برقی شامل گارانتی نبوده و هزینه به عهده مشترک خواهد بود .

خرابی و اشکالات ناشی از جابجایی و اساب کشی جزء موارد گارانتی نبوده و به عهده مشترکان خواهد بود .

استفاده خارج از ظرفیت دستگاه

 

شرایط گارانتی گروه هفتم ( قطعات یدکی  صنعتی- خرید مجزا )

کلیه شرایط گارانتی در این بخش بر اساس قرار دادهای منعقد شده با کارفرمایان خواهد بود .