آشنایی با مخازن تصفیه آب

مخزن دستگاه تصفیه آب

مخازن دستگاه های تصفیه آب یکی از قسمت های مهم در سیستم های تصفیه آب هستند.این مخزن ها که در نوع خانگی از مدل تحت فشار یا دیافراگمی میباشند وظیفه جمع آوری آب و تحت فشار نگاه داشتن آب را به عهده دارند.

اگر در نگهداری و یا زمان تعویض این مخزن ها دقت صورت نپذیرد میتوانند آب را آلوده و یا طعم و بوی بدی به آن بدهند .

ما در این فیلم آموزشی مطالبی را درباره مخزن تصفیه آب و روش های نگهداری از آن برای شما قرار دادیم که امیدواریم مفید واقع شود .

مدرس : علیرضا شفی کلاری

Water purifier tank

Tanks of water purification devices are one of the important parts of water purification systems. The tanks, which are pressure or diaphragm models in the domestic type, are responsible for collecting water and keeping water under pressure

If care is not taken in the maintenance or replacement of these tanks, they can contaminate the water or give it a bad taste and smell

In this educational video, we have provided information about the water purification tank and its maintenance methods for you, which we hope will be useful

Lecturer: Alireza shaficlary